KVKK

KVKK > Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Lmc Makina olarak, sizlere sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz ve sair faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, yüksek bir özen ve hassasiyet ile gerekli hallerde işlemekteyiz. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca şirketimizin veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatını haiz olduğu hallerde, yalnızca aşağıda belirtilen kapsam çerçevesinde, büyük bir sorumluluk anlayışı ile işlenebilmektedir. Bu metin, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek ve verilerinizin hangi esaslar dâhilinde işlendiği konusunda sizleri aydınlatmak için kaleme alınmıştır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenir ve Nasıl İşlenir?

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya gibi vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmektedir. Lmc Makine’nin hizmet ve ürünlerine olan ilginiz veya ürünlerden faydalanmanız nedeniyle bize temin etmiş olduğunuz ve/veya güncellenebilen, aşağıda yer alan kişisel verileriniz (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere) işlenebilmektedir:

 • İsim, soy isim, TCKN, doğum tarihi ve kimliğinizde ve kimlik yerine geçen resmi belgelerde yer alan diğer verileriniz ve imza/paraf bilginiz,
 • Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, ev adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamına giren kamera ve fotoğraf kayıtları,
  İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,
 • Tanıtım, reklam, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri ve organizasyonlarımız çerçevesinde edindiğimiz görsel/işitsel verileriniz,
 • LMC Makina çalışanı olmanız halinde; Özlük dosyanızda yer alan her türlü veri başta olmak üzere; eğitim verileriniz, iş ilişkiniz çerçevesinde hizmet akdiniz, işe yatkınlığınız ve performansınıza dair verileriniz; sağlık verileriniz; özel sağlık sigortası ve finansmanına ilişkin verileriniz; Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; TCKN, vize/pasaport verileriniz; taşıt veriniz, şirket araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden verileriniz; GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b., Kişisel Veri Sahibi’nin aile bireyleri (örn. Eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki verileriniz ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hizmet akdiniz kapsamında işlenebilecek diğer kişisel verileriniz,
 • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, kan grubu, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verileriniz,
 • Lmc Makine’ya iş başvurusunda bulunmanız hâlinde doğrudan sizin ilettiğiniz özgeçmişiniz dâhil özel nitelikteki ve sair kişisel verileriniz.
 • Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

Kişisel verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize sunulabilmesi, ulaştırılabilmesi ve kampanya, fırsat, tanıtım ve sair bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
 • İnternet sitelerimizden daha iyi faydalanmanızı sağlayabilmek için çerezler vasıtasıyla davranış bilgilerinizin elde edilmesi,
 • İç işleyişin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • Müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarıyla iletişimin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,
 • Pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması,
 • İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,
 • Kanunun emredici hükümleri gereği emniyet birimleri gibi kamu kurumlarıyla gerekli bilgilerin paylaşılması vb. yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İş stratejilerinin belirlenebilmesi,
 • Sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve sunulabilmesi,
 • Müşteri taleplerinin yerine getirilebilmesi,
 • Finansal raporlama ve analiz yapılması,
 • Fabrika ve ofislerimizde iş güvenliğinin sağlanması ve acil durum yönetiminin yapılması,
 • İnsan kaynakları politikalarının ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kanuni takibat işlemlerinin yapılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılır?

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,
 • Resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
 • Bağımsız denetim şirketleri, Anket şirketleri,
 • Şirketimizin çalışanı, iş ortağı, tedarikçisi, iştirakleri ve hissedarları,
 • Avukatlar, Noterlikler, Vergi danışmanları ve Denetimciler de dâhil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle İşlenir?

Kişisel verileriniz, Lmc Makine’nın taahhüt etmiş olduğu edimlerini gerek akdi hüküm ve şartlar tahtında, gerekse KVK kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Tedbirler Nelerdir?

Lmc Makine, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânları ilgili teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, şikâyet ve önerilerinizi, ekteki formu doldurarak yazılı olarak doğrudan adresimize ulaştırabilir ya da elektronik imza kullanmak suretiyle şirketimizin lmcmakina.@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Aydınlatma Metninin en güncel haline www.lmcmakina.com.tr internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ:

LMC MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.

Ankara Cad. No: 3/1 35743 Bağyurdu – Kemalpaşa/İZMİR TÜRKİYE
Tel: +90 232 880 70 50 (9 hat)
Fax: +90 232 880 70 58
lmc@lmcmakina.com.tr